DOI: https://doi.org/10.32672/jse.v1i1

Published: 2024-01-31

Verba Turunan dalam Bahasa Devayan

Oto Pario Saputra , Yulsafli, Erfinawati

21-28